Skip to content

Rozszerzone leczenie przeciwzakrzepowe w zylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

3 miesiące ago

729 words

Schulman i in. (21 lutego) przedstawia wyniki badań RE-MEDY i RE-SONATE. W badaniach tych stwierdzono istotnie większą liczbę ostrych zdarzeń wieńcowych u pacjentów otrzymujących dabigatran niż u pacjentów, którzy otrzymywali warfarynę i taką samą liczbę ostrych zdarzeń wieńcowych u pacjentów, którzy otrzymywali dabigatran iu pacjentów otrzymujących placebo. Jak zauważyli autorzy, zwiększone ryzyko ostrych zespołów wieńcowych z dabigatranem było wcześniej obserwowane w przełomowej randomizowanej ocenie długotrwałego leczenia przeciwzakrzepowego (RE-LY), 2, a następnie zostało zgłoszone w metaanalizie siedmiu badań, które oceniano dabigatran.3 W badaniu RE-DEEM (Randomized Dabigatran Badanie eteksylanu u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi po indeksie zdarzeń z dodatkowymi czynnikami ryzyka dla powikłań sercowo-naczyniowych również przyjmujących aspirynę i klopidogrel), jedyne inne badanie porównujące dabigatran z placebo, dla któr ego wyniki zostały opublikowane, nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami otrzymującymi dabigatran i placebo w odniesieniu do drugorzędowych punktów końcowych, w tym zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego i ciężkiego nawracającego niedokrwienia.4 Większa liczba ostrych zdarzeń wieńcowych w grupie otrzymującej dabigatran w badaniu RE-MEDY można objaśnić zwiększonym ryzykiem na początku, ponieważ si znacząco więcej pacjentów z tej grupy miało chorobę wieńcową, cukrzycę i nadciśnienie niż pacjenci z grupy warfaryny. Alternatywnie, mimo że warfaryna nie jest rutynowo zalecana jako profilaktyka pierwotna lub wtórna, wykazano, że zmniejsza ona niedokrwienne zdarzenia wieńcowe.5 Dlatego wyniki uzyskane w badaniach RE-MEDY i RE-SONATE mogą odzwierciedlać ochronny wpływ warfaryny w profilaktyce ostrej. zdarzenia wieńcowe. Andrew J. Franck, Pharm.D. Jessica A. Bovio, Pharm.D. Nort h Florida-South Georgia Veterans Health System, Gainesville, Floryda Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK, i in. Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 2013; 368: 709-718 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, i in. Dabigatran w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków. N Engl J Med 2009; 361: 1139-1151 [Erratum, N Engl J Med 2010; 363: 1877.] Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Uchino K, Hernandez AV. Związek dabigatranu z podwyższonym ryzykiem wystąpienia ostrych zdarzeń wieńcowych: metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych badań nieinternatywności. Arch Intern Med Med, 172: 397-402 Crossref Web of Science Medline 4. Oldgren J, Budaj A, Granger CB, i in. Dabigatran vs. placebo u pacjentów z ostrym zespołem wie ńcowym w podwójnej terapii przeciwpłytkowej: randomizowane, podwójnie zaślepione, badanie II fazy. Eur Heart J 2011; 32: 2781-2789 Crossref Web of Science Medline 5. Vandvik PO, Lincoff AM, Gore JM, i in. Pierwotna i wtórna profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych: Leczenie przeciwzakrzepowe i zapobieganie zakrzepicy, wydanie dziewiąte: American College of Chest Lekarze Oparte na dowodach praktyki kliniczne. Klatka 2012; 141: Suppl: e637S-e668S [Erratum, Chest 2012; 141: 1129.] Crossref Web of Science Medline W Tabeli 2 artykułu, który pokazuje wyniki skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu RE-MEDY, Schulman et al. zgłaszają prawie identyczną liczbę poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z dabigatranem i warfaryną (227 vs. 224). Liczba poważnych lub istotnych klinicznie przypadków krwawienia w grupie leczonej warfaryną była istotnie wyższa niż w grupie otrzymującej dabigatran (145 vs. 80). Czy krwawienie występowało w ciężkich zdarzeniach nie pożądanych? Zgodnie z tabelą, liczba poważnych zdarzeń niepożądanych innych niż krwawienie wydaje się być wyższa w grupie otrzymującej dabigatran. Jeśli tak, jakie inne rodzaje poważnych zdarzeń niepożądanych wystąpiły w obu grupach i czy był jakiś poważny, niepożądany przypadek, poza ostrym zespołem wieńcowym, który prawdopodobnie był znacznie częstszy w grupie otrzymującej dabigatran? Yael Hegerfeldt, MD Szpital Uniwersytecki w Bonn, Bonn, Niemcy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Schulman i in. dabigatran nie ustępował warfarynie w postaci przedłużonej terapii w zapobieganiu nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Ustalenia te opierają się na analizie zamiaru leczenia i stosunkowo dużym marginesie nieinferatywności. Analizy dotyczące zamiany na leczenie dają konserwatywne szacunki różnic w leczeniu; jest to odpowiednio ostrożny sposób oceny roszczeń wyższości Jednak twie rdzenia o nie mniejszej gorliwości powinny być poparte zgodnymi analizami zamiaru le [więcej w: stomatologia dziecięca, stomatologia estetyczna, gabinet psychologiczny ]

[więcej w: podwyzszone ob, citodent, alergo vita bydgoszcz ]

0 thoughts on “Rozszerzone leczenie przeciwzakrzepowe w zylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej”