Skip to content

Polimorficzne markery mikrosatelitarne do diagnozy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi czesc 4

3 miesiące ago

533 words

Wzorce zespołu pacjenta i dawcy w pięciu loci były różne. Wzorce pasm po-transfuzji pacjenta (linia 3) w loci TCFIID, D6S89 i D11S534 wykazywały wzorce pasm od pacjenta (bardzo słabe) i od dawcy (dominującego), podczas gdy w locus INT i HGH tylko prążki pochodzące od dawcy były widziany. Figura 2 pokazuje wyniki analizy wysoce polimorficznych mikrosatelitów w próbkach krwi uzyskanych przed i po transfuzji u Pacjenta 1, u którego sądzono, że ma GVHD po transfuzji i jego dawcę. W tym badaniu wykorzystano pięć zestawów starterów. Testy z każdym zestawem starterów ujawniły dwa wzorce pasmowe, jeden reprezentujący pacjenta, a drugi dawcę. Analiza DNA z próbek po transfuzji ujawniła mieszany wzór prążków od biorcy i dawcy, z prążkami pochodzącymi przeważnie w loci TCFIID, D6S89 i D11S534 (Figura 2, ścieżka 3). W locjach INT i HGH wykryto tylko prążki pochodzące od dawcy (Figura 2, ścieżka 3). Wyniki te wyraźnie wskazują, że chimeryzm wystąpił u pacjenta, ponieważ allogeniczne komórki od dawcy zostały wszczepione.
Figura 3. Figura 3. Wyniki analizy polimorfizmu DNA u pacjenta 2 z GVHD po transfuzji. Ścieżka pokazuje marker wielkości DNA pBR322 trawiony MspI; ścieżka 2, produkty PCR z próbki po biopsji skóry po transfuzji; i ścieżkę 3, produkty PCR z komórek krwi obwodowej pacjenta po transfuzji krwi. Wzory w locus HGH i TCFIID pokazują prążki pacjenta, oznaczone pełnymi trójkątami i pasmami dawcy, oznaczonymi otwartymi trójkątami. W locusie HGH, próbka skóry po transfuzji zawierała jedynie prążki pochodzące od pacjenta (ścieżka 2), chociaż krwi obwodowej pacjenta po transfuzji (linia 3) zawierała główne prążki pochodzące od dawcy i słabe prążki pochodzące od pacjenta. W locus TCFIID, zarówno prążki pochodzące od pacjenta (przeważające), jak i prążki pochodzące od dawcy (bardzo słabe) były obecne w DNA z próbki skóry po transfuzji (ścieżka 2), podczas gdy krew pooperacyjna pacjenta po transfuzji wykazywała bardziej równomierny rozkład. mieszany wzór pasm zarówno pobranych od dawców, jak i pacjentów, przy czym pierwsze z nich ma charakter dominujący (linia 3).
DNA wytworzony z próbki skóry po transfuzji z Pacjenta 2 zastosowano do ustalenia jej genotypu przed transfuzją. Polimorficzne wzory DNA próbki krwi po transfuzji wyraźnie różniły się od próbek skóry (Figura 3). Ponieważ limfocyty chimeryczne infiltrowały próbkę skóry, w locus TCFIID znaleziono mieszany układ prążków pochodzących od pacjenta (dominujący) i pasm pobranych od dawcy (słabe) (Figura 3, ścieżka 2); jednak tylko prążki od pacjenta znaleziono w locus HGH (Rycina 3, ścieżka 2). DNA z próbki krwi po transfuzji wykazało mieszany wzór zarówno w loci HGH, jak i TCFIID, przy czym dominował DNA pochodzący od dawcy (Figura 3, loci HGH i TCFIID, ścieżka 3).
Dyskusja
Zastosowaliśmy nową metodę wykrywania polimorfizmów DNA w celu zbadania dwóch pacjentów, u których uważano, że mają GVHD po transfuzji. Stwierdzono, że krew od każdego pacjenta zawiera obce fragmenty DNA pochodzące z komórek we krwi dawcy. Próbki krwi po transfuzji od czterech pacjentów, którzy nie mieli GVHD po transfuzji, zawierały tylko polimorfizmy DNA pacjentów
[więcej w: wyrostek rylcowaty, alergo vita bydgoszcz, cmp berensona ]

0 thoughts on “Polimorficzne markery mikrosatelitarne do diagnozy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi czesc 4”