Skip to content

Polimorficzne markery mikrosatelitarne do diagnozy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi ad

3 miesiące ago

460 words

Barwienie histochemiczne wykazało brak komórek Langerhansa i infiltrację naskórka komórkami CD8-dodatnimi. W 28 dobie rozwinęło się niedociśnienie i skąpomocz; pobrano próbkę krwi do analizy polimorfizmu DNA. Pacjent zmarł w dniu 31. Pacjent 2
Pięciomiesięczna dziewczynka przeszła awaryjną kardiochirurgię z powodu nieprawidłowego powrotu żylnej żyły płucnej w marcu 1992 r. Po operacji otrzymała sześć jednostek świeżej krwi pełnej i dwie jednostki koncentratu płytek krwi. Przebieg pooperacyjny przebiegał bezobjawowo do dnia 11, kiedy rozwinęła się gorączka i wysypka. W dniu 16. stwierdzono pancytopenię; stężenia asparaginianu i aminotransferazy alaninowej wynosiły odpowiednio 568 i 147 jednostek na litr. W 18 dniu liczba białych krwinek była mniejsza niż 100 na milimetr sześcienny, a liczba płytek krwi wynosiła 20 000 na milimetr sześcienny; dehydrogenaza mleczanowa, aminotransferaza asparaginianowa i aminotransferaza alaninowa wynosiły odpowiednio 4459, 352 i 136 U na litr. Pacjent zmarł później tego samego dnia. Próbkę krwi i biopsji skóry uzyskano tego samego dnia dla analizy polimorfizmu DNA.
Metody
Próbki krwi obwodowej zbierano w probówkach traktowanych heparyną od Pacjenta przed i po transfuzji, jak również od dawcy krwi przetoczonej podczas operacji. Próbki krwi obwodowej i skóry pobrano od Pacjenta 2 po transfuzji; nie było dostępnych próbek krwi od dawcy lub próbek przed transfuzją od pacjenta.
Przygotowanie DNA
W celu przygotowania DNA zmieszano 20 mikrolitrów krwi z 50 mM TRIS-kwasem solnym (pH 8,8), 10 mM chlorkiem magnezu i 10 mM buforem siarczanu amonu i odwirowano. Osad komórkowy zawieszono w 100 mikrolitrach wody destylowanej i gotowano przez 15 minut. Po odwirowaniu supernatant zastosowano jako matrycowy roztwór DNA do PCR. DNA ekstrahowano ze skóry metodą fenolowo-chloroformową.
Primers
Tabela 1. Tabela 1. Primery mikrosatelitarne stosowane do amplifikacji PCR. Startery oligonukleotydowe stosowane do amplifikacji loci polimorficznych przedstawiono w tabeli 1. Długość długości allelicznych fragmentów (w parach zasad [bp]) i chromosomową lokalizację markerów również podsumowano w Tabeli 1.
Wykrywanie polimorficznych alleli
Genomowy DNA amplifikowano w 50-mikrolitrowej mieszaninie reakcyjnej zawierającej 10 mikrolitrów gotowej próbki krwi lub ekstraktu ze skóry, bufor PCR (10 mM TRIS kwas solny [pH 8,3], 50 mM chlorek potasu, 1,5 mM chlorek magnezu, 0,5% polisorbat [ Tween 20] i 5 procent formamidu), cztery trifosforany deoksynukleotydów (po 200 mikroM), jednostkę polimerazy Taq i dwa primery (po 0,5 mikrometra M). Mieszaninę ogrzewano przez 2 minuty w 94 ° C; następnie przeprowadzono amplifikację przez 35 cykli w termocyklerze DNA (Perkin-Elmer-Cetus) zgodnie z programem krokowym (dla zestawów starterów TCFIID, D6S89 i D11S534, denaturacja w 94 ° C przez minutę, przyłączanie w 55 ° C ° C przez minutę, wydłużenie w 72 ° C przez minutę i na koniec wydłużanie w 72 ° C przez 10 minut, dla zestawów starterów INT i HGH, denaturację w 94 ° C przez minutę, przyłączanie w 55 ° C przez 2 minuty minuty, a na końcu wydłużanie w temperaturze 72 ° C przez 2 minuty)
[podobne: dentus toruń, kosmedica, scanmed kraków armii krajowej ]

0 thoughts on “Polimorficzne markery mikrosatelitarne do diagnozy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi ad”