Skip to content

Czynniki ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych krytycznie chorych czesc 4

5 miesięcy ago

476 words

Wśród 33 pacjentów z klinicznie istotnym krwawieniem, 22 miało zarówno niewydolność oddechową, jak i koagulopatię, 8 miało samą niewydolność oddechową, miał samą koagulopatię, a tylko 2 pacjentów nie miało (Tabela 5). Te dwa czynniki były predyktywne zarówno u pacjentów otrzymujących profilaktykę (iloraz szans, odpowiednio 18,2 i 2,6), jak iu osób nieotrzymujących profilaktyki (iloraz szans, odpowiednio 8,9 i 7,7). Częstość występowania krwawienia wynosiła 3,4 procent w grupie otrzymującej profilaktykę i 0,6 procent w grupie, która nie otrzymywała profilaktyki, co sugeruje, że lekarze byli w stanie zidentyfikować pacjentów z większym ryzykiem krwawienia. To, że odsetek pacjentów, którzy mieli jeden lub więcej czynników ryzyka, wynosił 58,0 procent wśród osób otrzymujących profilaktykę, a 28,9 procent wśród osób nie otrzymujących profilaktyki potwierdza ten wniosek. Spośród 847 pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (tj. Z niewydolnością oddechową lub koagulopatią) 31 miało klinicznie istotne krwawienie (3,7 procent, przedział ufności 95 procent, 2,5 do 5,2 procent). Natomiast tylko 2 z 1405 pacjentów z niskim ryzykiem (bez czynnika ryzyka) miało klinicznie istotne krwawienie (0,1%, przedział ufności 95%, 0,02 do 0,5%).
Dyskusja
Częstość występowania klinicznie istotnego krwawienia była mniejsza niż 2 procent wśród 2252 pacjentów w tym badaniu. W jedynym innym znanym nam badaniu, które prospektywnie oceniało klinicznie istotne krwawienie u osób dorosłych krytycznie chorych, częstość występowania wynosiła 2,0% w grupie pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych wentylacji mechanicznej21. Ponadto nasze wyniki są zgodne z szacunkami 2,6 procent uzyskanymi z 27 randomizowanych badań16.
Wartość poprzednich prób zidentyfikowania czynników ryzyka krwawienia spowodowanych przez owrzodzenie stresowe u pacjentów w stanie krytycznym była ograniczona przez zastosowanie przeglądu wykresu bez dokumentacji odtwarzalności 23, 24 i bez porównania z grupą kontrolną 25, 26. Co więcej, chociaż trzy prospektywne badania kohortowe20,27,28 i sześć randomizowanych badań 4, 6, 29-32 poszukiwały czynników ryzyka utajonego lub jawnego krwawienia, nie określono ilościowo związanego ryzyka związanego z poszczególnymi zmiennymi. Tylko w trzech badaniach u dorosłych20, 21, 28 i u dzieci33 niezależny udział poszczególnych czynników ryzyka zbadano i jak w tym badaniu, wyniki wykazały, że koagulopatia20,21,28,33 i niewydolność oddechowa20, 28, 33 były powiązane z ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego.
Najważniejszym odkryciem naszego badania jest to, że prosta reguła decyzyjna przewiduje ryzyko krwawienia i pozwala na bardziej selektywne stosowanie profilaktyki przeciwko wrzodom stresowym, unikając w ten sposób niepotrzebnego narażenia pacjentów na potencjalne działania niepożądane. Pacjenci, którzy nie poddali się wentylacji mechanicznej przez dłużej niż 48 godzin i którzy nie mieli koagulopatii, którzy stanowili 62 procent grupy badanej, byli bardzo niskiego ryzyka klinicznie istotnego krwawienia (0,1 procent lub, co najgorsze, 0,5 procent, gdy górna graniczny przedział ufności jest rozważany). Spośród 1405 pacjentów w tej grupie 283 (20,1%) otrzymało profilaktykę. Według ostrożnej oceny, opartej na syntezie dostępnych danych, 16, jeśli żaden z tych pacjentów nie otrzymał profilaktyki, dwa razy więcej pacjentów (lub, co najgorsze, procent) mogło mieć krwawienie
[przypisy: hypoechogeniczny, duozinal opinie, theraflu zatoki opinie ]

0 thoughts on “Czynniki ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych krytycznie chorych czesc 4”