Skip to content

Komórki zrębowe raka piersi z mutacjami TP53 i przerzutami do węzłów chłonnych czesc 4

2 miesiące ago

102 words

Regresja logistyczna i analiza odchyleń zostały również zastosowane w celu przetestowania związku pomiędzy utratą heterozygotyczności lub nierównowagi alleli a każdą z cech klinicznych i patologicznych (patologicznie potwierdzonym stanem guza i węzła, stopniem złośliwości guza, stanem klinicznym, stanem receptora estrogenu i ekspresją HER2 / neu). W tej analizie wiek rozpoznania został uwzględniony poprzez jego włączenie jako…

Komórki zrębowe raka piersi z mutacjami TP53 i przerzutami do węzłów chłonnych cd

2 miesiące ago

466 words

Ten panel genomewidu ma średnio 16,2 markerów na chromosom (w zakresie od 7 do 29 markerów na chromosom) lub odległość między markerami około 9 cM. Genotypowanie przeprowadzono za pomocą półautomatycznego sekwenatora ABI 3700 lub 3730XL (Applied Biosystems). Wyniki analizowano za pomocą automatycznego wykrywania fluorescencji za pomocą oprogramowania do zbierania i analizy GeneScan (Applied Biosystems). Ocenę…

Komórki zrębowe raka piersi z mutacjami TP53 i przerzutami do węzłów chłonnych ad

2 miesiące ago

472 words

W obu grupach kryteria włączenia stanowiły patologiczną diagnozę inwazyjnego raka przewodowego. Wykluczyliśmy pacjentów z chorobą o dużym stopniu przerzutów, aby zminimalizować niekompletne stwierdzenie z powodu trudności z uzyskaniem pierwotnego pierwotnego raka, na którym przeprowadzono wszystkie analizy. Pacjenci z dziedzicznym rakiem piersi musieli spełniać kliniczne kryteria diagnostyczne18 i mieć szkodliwe mutacje w linii zarodkowej lub niesklasyfikowane…

Komórki zrębowe raka piersi z mutacjami TP53 i przerzutami do węzłów chłonnych

2 miesiące ago

611 words

Coraz bardziej docenia się znaczenie przesłuchań między rakiem a jego mikrośrodowiskiem. Postawiliśmy hipotezę, że mutacyjna inaktywacja genu supresora guza TP53 i zmiany genomowe w komórkach zrębowych mikrośrodowiska nowotworu przyczyniają się do wyniku klinicznego. Metody Przeprowadziliśmy analizę mutacji TP53 i analizę genomu w przypadku utraty heterozygotyczności i nierównowagi alleli na DNA z izolowanych komórek nabłonka i…

Zmniejszona ekspozycja na inhibitory kalcyneuryny w transplantacji nerek ad 8

2 miesiące ago

103 words

Dodając do tego nie tylko małą dawkę cyklosporyny, ale także małą dawkę takrolimusa lub małą dawkę syrolimusa w skojarzeniu z daklizumabem, mykofenolanem mofetylu i kortykosteroidami, nasze badanie miało na celu zmniejszenie odsetka potwierdzonego biopsją ostrego odrzucenia z poprzednio podawano 53%. 17 W badaniu CAESAR 18 i w naszym badaniu pacjenci otrzymujący cyklosporynę w małych dawkach…